Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh bằng vận tải bằng xe ô tô” và “Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT  quy định về quản lý, sử dụng phù hiệu; quy trình, lộ trình cấp phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện kinh doanh vận tải. […]

Read More